Rabbani07: Syukur

"Dan Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (ni’mat)-Ku".
QS.Al-Baqarah(2):152

1.  Mensyukuri Ni’mat Allah merupakan Konsekuensi Meng-Esa-kan Allah
"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah".
Qs. Al-Baqarah(2):172

"Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif (selalu berpegang kepada kebenaran dan tak pernah meninggalkannya).  Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. (Lagi) yang mensyukuri ni’mat-ni’mat Allah.  Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus.  Dan Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia.  Dan sesungguhnya dia di akherat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh".
Qs. An-Nahl(16):120-122

"Katakanlah:”Maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, hai orang-orang yang tidak berpengetahuan?”.  Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu:”Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi.  Karena itu, maka hendaklah Allah saja kamu sembah dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur”.
QS. Az-Zumar(39):64-66
Lihat Juga: QS.Az-Zumar(39):6-7

2.  Cara Bersyukur
2.1.  Menggagungkan Allah dengan Al-Qur’an
"..., Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu meng-agung-kan Allah atas petunjuk-Nya (Al-Qur’an) yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur".
QS. Al-Baqarah(2):185

2.2.  Bertaqwa
"Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah (ketika itu) orang-orang yang lemah (jumlah sedikit dan perlengkapan perang yang tidak memadai).  Karena itu bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mensyukuri-Nya".
QS. Ali-‘Imran(3):123

2.3.  Mengikuti Rasul
"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul.  Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)?  Barangsiapa yang berbalik kebelakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur".
QS. Ali-‘Imran(3):144

2.4.  Berbakti Kepada Ibu Bapak
"Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan suyah payah (pula).  Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo’a:”Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni’mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu-bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi, berikanlah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku.  Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.  Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni syurga, sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka".
QS. Al-Ahqaaf(46):15-16

"Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya:”Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.  Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.  Besyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu-bapamu, hanya kepada-Ku-lah kembalimu".
QS. Luqman(31):13-14

2.5.  Taubat, Ihsan, Teguh, Ikhlas
"Kecuali orang-orang yang taubat dan melakukan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan) agama mereka karena Allah.  Maka mereka itu adalah bersama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar.  Mengapa Allah akan menyiksamu, jika kamu bersyukur dan beriman? Dan Allah adalah Maha Mensyukuri lagi Maha Mengetahui".
QS. An-Nisaa’(4):146-147

"Allah berfirman:”Hai Musa, sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) kamu dari manusia yang lain (di masamu) untuk membawa risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur”.
QS. Al-A’raaf(7):144

2.6.  Memenuhi Seruan Allah dan Seruan Rasul
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mendinding antara diri manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.  Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan (mushibah) yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu.  Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksa-Nya.  Dan ingatlah (hai para muhajirin) ketika kamu berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Mekah), kamu takut orang-orang (Mekah) akan menculik kamu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah) dan dijadikan-Nya kamu kuat dengan pertolongan-Nya dan diberi-Nya kamu rizki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur".
QS. Al-Anfaal(8):24-26

2.7.  Taat Prosedur Ibadah
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakiku sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih), sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.  Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni’mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur".
QS. Al-Maaidah(5):6

"Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian daripada syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat).  Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.  Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur".
QS. Al-Hajj(27):36

"Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni’mat yang banyak.  Maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah".
QS. Al-Kautsar(108):1-2

2.8.  Mengekspresikan Rasa Syukur
"Dan terhadap ni’mat Tuhanmu maka hendaklah kamu mengekspresikannya (dengan bersyukur)".
QS. Adh-Dhuhaa(93):11

2.9.  Mengamati Ayat-ayat Allah
"Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan), hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan.  Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.  Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana.  Demikianlah Kami mengulangi ayat-ayat (tanda-tanda kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur".
QS. Al-A’Raaf(7):57-58

"Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur".
QS. An-Nahl(16):14

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur".
QS. An-Nahl(16):78
Lihat Juga: QS.Al-Furqaan(25):62; QS.Ar-Ruum(30):46;
QS.Luqman(31):31; QS.Saba’(34):19; QS.Faathir(35):12;
QS.Yaasiin(36):35,73; QS.Asy-Syuura(42):33;
QS.Al-Jaatsiyah(45):12; QS.Al-Waaqi’ah(56):68-70

3.  Sedikit Sekali Orang Bersyukur
"Katakanlah:”Dia-lah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati”, (tetapi) amat sedikit kamu bersyukur".
QS. Al-Mulk(67):23
Lihat Juga: QS.Al-Baqarah(2):243; QS.Al-A’Raaf(7):10,17;
QS.Yunus(10):60; QS.Yusuf(12):38; QS.Al-Mu’minuun(23):78;
QS.An-Naml(27):73; QS.As-Sajdah(32):9; QS.Saba’(34):13;
QS.Al-Mu’min(40):61

4.  Ancaman Bagi yang Tidak Bersyukur
"Dan (ingatlah juga) tatkala Tuhanmu memaklumkan:”Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni’mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni’mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.
QS. Ibrahim(14):7

"Tanyakanlah kepada Bani Israil:”Berapa banyaknya tanda-tanda (kebenaran) yang nyata, yang telah Kami berikan kepada mereka”.  Dan barangsiapa yang menukar ni’mat Allah (perintah dan ajaran Allah) setelah datang ni’mat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya".
QS. Al-Baqarah(2):211
Lihat Juga: QS.Al-An’aam(6):61-65;QS.Ibrahim(14):28-30

5.  Para Nabi Bersyukur
"Dan Kami berikan kepada Musa kitab (Taurat) dan Kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israil (dengan firman): “Janganlah kamu mengambil penolong selain Aku”, (yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa bersama-sama Nuh.  Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur".
QS. Al-Israa’(17):2-3

"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata:”Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak-cucuku daripada menyembah berhala-berhala.  Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur".
QS. Ibrahim(14):35-37

"Maka dia (Sulaiman) tersenyum dengan tertawa (mendengar) perkataan semut itu.  Dan dia berdo’a:”Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri ni’mat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".
QS. An-Naml(27):19

"Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab:”Aku akan membawa singasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip”.  Maka tatkala Sulaiman melihat singasana itu terletak dihadapannya, iapun berkata:”Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk menguji aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (ni’mat-Nya).  Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia”.
QS. An-Naml(27):40

"... Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah).  Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur".
QS. Saba’(34):13

"Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu.  Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah)".
QS.Al-Anbiyaa(21):80

6.  Keselamatan bagi yang Bersyukur
"Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan):”Makanlah olehmu dari rizqi yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya.  (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”.
QS. Saba’(34):15

"Kaum Luthpun telah mendustakan ancaman-ancaman (Nabinya).  Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth.  Mereka Kami selamatkan di waktu sebelum fajar menyingsing, sebagai ni’mat dari Kami.  Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur".
QS.Al-Qamar(54):33-35

Asy-Syaikhani meriwayatkan dari Aisyah Radhiallahu Anha, ia berkata:
“Pernah Rasulullah SAW bangun dari sebagian malam (melakukan shalat ke hadapan Allah) sampai kedua kakinya membengkak.
Aku berkata kepada beliau:”Mengapa engkau melakukan ini ya Rasulullah? Padahal dosa-dosamu yang akan datang dan yang sudah lalu telah diampuni?”.
“Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur?” jawab beliau.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar