Taqwa

 “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”.
QS. Al-Baqarah(2):183

1.  Definisi Taqwa
“Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun Kitab Taurat dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertaqwa, yaitu orang-orang yang takut akan (azab) Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihat-Nya, dan mereka merasa takut akan (tibanya) hari kiamat”.
QS. Al Anbiyaa’(21):48-49
Menurut Ali bin Abi Thalib ra., Taqwa adalah rasa takut dari ancaman, dan beramal sesuai Al-Qur’an, bersyukur dengan ni’mat yang banyak, ridha dengan yang sedikit, dan bersiap-siap diri untuk suatu masa yang panjang (akhirat).

2.  Ukuran Kemuliaan di sisi Allah
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.  Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.  Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
QS. Al Hujuraat(49):13
Simak pula ayat berikut:QS. Al Hajj(22):37

3.  Tujuan Hidup
“Hai manusia, mengabdilah pada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertaqwa”.
QS. Al Baqarah(2):21
Simak pula ayat-ayat berikut:QS. An Nahl(16):2; QS. An Nisaa’(4):1

4.  Misi Kerasulan
“Lalu Kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri (yang berkata): “Mengabdilah kamu sekalian pada Allah, sekali-kali tidak ada Ilah selain daripada-Nya.  Maka mengapa kamu tidak bertaqwa? (kepada-Nya)”.
QS. Al-Mu’minuun(23):32
Simak pula ayat-ayat berikut:
QS. Asy-Syu’araa’(26):105-108 (Nabi Nuh); QS. Asy-Syu’araa’(26):123-126 (Nabi Hud)
QS. Asy-Syu’araa’(26):141-144 (Nabi Shaleh); QS. Asy-Syu’araa’(26):160-163 (Nabi Luth)
QS. Asy-Syu’araa’(26):176-179 (Nabi Syu’aib); QS. Al-Maidah(5):7

5.  Taqwa bekal yang paling baik
“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah Taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku hai Ulil Albab (orang-orang yang berakal)”.
QS. Al-Baqarah(2):197

6.  Orientasi Akhirat
“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
QS. Al-Hasyr(59):18

7.  Menjadikan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup
“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”.
QS. Al-Baqarah(2):2
“Dan Al-Qur’an ini adalah kitab yang Kami turunkan dan diberkahi, maka ikutilah dia dan bertaqwalah agar kamu diberi rahmat”.
QS. Al An’aam(6):155

8.  Buah Iman dan Amal Shaleh
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan.  Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa”.
QS. Al-Baqarah(2):177
Simak pula ayat-ayat berikut: QS. Al-Maaidah(5):57,88,93,112; QS. Thaahaa(20):132; QS. Al-Baqarah(2):3-5

9.  Melaksanakan Amar Ma’ruf dan Nahi Munkar
“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai kebajikan, mereka itu termasuk orang-orang yang shaleh.  Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahalanya), dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertaqwa”.
QS. Ali ‘Imran(3):114-115
Secara lebih lengkap dapat direnungkan QS. Ali ‘Imran(3):100-115

10.  Dermawan, Pemaaf, Taubat
“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang.  Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah.  Dan mereka tidak meneruskan perbuatannya itu, sedang mereka mengetahui.  Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga yang didalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.  Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul). (Al-Qur’an) ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertaqwa”.
QS. Ali ‘Imran(3):133-138

11.  Sabar, Benar, Ta’at, Infaq, Mohon Ampun
“Katakanlah: “inginkah aku khabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?”. Untuk orang-orang yang bertaqwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal didalamnya. Dan (ada pula) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (yaitu) orang-orang yang berdo’a: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka, (yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap ta’at, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur”.
QS. Ali ‘Imran(3):15-17

12.  Mengagungkan Syi’ar-syi’ar Allah
“Demikian (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, naka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati”.
QS. Al Hajj(22):32

13.  Jalan yang Lurus
“dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya.  Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa”.
QS. Al An’aam(6):153

14.  Berjihad
“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan”.
QS. Al Maaidah(5):35
Simak pula ayat-ayat berikut: QS. At Taubah(9):123; QS. Al Baqarah(2):194

15.  Wali-wali Allah
“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertaqwa”.
QS. Yunus(10):62-63

16.  Berlaku Adil
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.  Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.  Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
QS. Al Maaidah(5):8

17.  Selalu Dzikr
“Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat (dzikr) kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya”.
QS. Al A’Raaf(7):201

18.  Balasan bagi yang bertaqwa (di dunia)
“Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertaqwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan”.
QS. An Nuur(24):52
“…, Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka.  Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya…,Dan barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya…, dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipatgandakan pahala baginya.”
QS. Ath Thalaaq(65):1-5
“Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (syurga) maka kami kelak akan menyiapkan jalan yang mudah”.
QS. Al Lail(92):5-7
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.
QS. Al A’Raaf(7):96

19.  Balasan di Akhirat
“Dan sesungguhnya pahala di akhirat itu lebih baik, bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertaqwa”.
QS. Yusuf(12):57
“Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa.  Maka tidakkah kamu memikirkannya?”.
QS. Yusuf(12):109
Simak pula ayat-ayat berikut:QS. Al Maaidah(5):65; QS. Hud(11):49; QS. Ar Ra’d(13):35
QS. An Nahl(16):30-32; QS. Al Hijr(15):45-50; QS. Asy Syu’araa’(26):90
QS. Al Qashash(28):83;QS. Az Zukhruf(43):35; QS. Ad Dukhaan(44):51-57
QS. Ath Thuur(52):17-20; QS. Al Qamar(54):54-55;QS. Al Qalam(68):34


Hadits Riwayat Tarmidzi, Rasulullah SAW bersabda:
“…Bertaqwalah kepada Allah dimanapun kamu berada”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar